Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Niedawno opublikowano projekt zmian, które mają wprowadzić szereg zmian w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewidywane zmiany obejmują:

- możliwość potwierdzania przez spółkę czynności dokonanych przez pełnomocników lub jej organ, które przekroczyły ich uprawnienia,
- wpisanie do k.s.h. postanowienia potwierdzającego to, że członek zarządu oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie składa spółce,
- wprowadzenie możliwości przekazania na kapitał rezerwowy nadwyżki powstałej na wskutek obejmowania udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna,
- wprowadzenie możliwości zastosowania trybu obiegowego, za zgodą wszystkich wspólników, który pozwoli podjąć uchwałę poza zgromadzeniem,
- doprecyzowanie terminu wypłaty dywidendy – będzie musiało nastąpić najpóźniej z zakończeniem roku obrotowego,
- umożliwienie odwołania zwołanego wcześniej zgromadzenia wspólników przez zwołującego,
- rozstrzygnięcie kwestii związanej z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki partnerskiej „osób trzecich”.