Zakazane kody PKD - spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z chętnie wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładając działalność w tej formie przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru kodów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności.

W przypadku spółki z o.o. istnieje lista zakazanych kodów PKD, których nie można wybrać:
- PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego,
- PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie,
- PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- PKD 65.20.Z -Reasekuracja,
- PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne,
- PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
- PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna,
- PKD 85 – Edukacja,
- PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,
- PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,
- PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby,
- PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby,
- PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne.