Wyłączanie wspólnika ze spółki

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość wykluczenia jednego ze wspólników ze swojego grona. Najczęściej przyczyną wyłączania wspólnika jest podejmowanie przez niego działań na szkodę firmy, na przykład poprzez podjęcie działalności konkurencyjnej, jego notoryczna nieobecność na zgromadzeniach czy też ciężka choroba uniemożliwiając mu czynne uczestniczenie w zarządzaniu firmą.

Żądanie wykluczenia wspólnika mogą wysunąć łącznie wszyscy pozostali wspólnicy dysponujący większością udziałów (mających udziały w kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej przekraczającej połowę kapitału) lub mniejsza liczba wspólników większościowych (jeżeli ich udziały przekraczają połowę kapitału).

Żądanie to może zostać podniesione tylko i wyłącznie wtedy gdy zachodzą ważne przyczyny uzasadniające wyłączenie wspólnika i dotyczą wspólnika mniejszościowego.

O wykluczeniu wspólnika decyduje sąd, na podstawie wyroku sądowego. Sąd ustala również cenę przejęcia jednego udziału na podstawie rzeczywistej wartości udziałów odpowiadającej wartości rynkowej. Wydając postanowienie sąd wyznacza również termin zapłacenia ceny przejęcia udziałów wraz z odsetkami.

Wyłączenie wspólnika staje się faktem w momencie przejęcia jego udziałów przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie na mocy prawomocnego wyroku.