Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki zazwyczaj wiąże z utratą przez nią osobowości prawnej. Istnieją dwie zasadnicze przyczyny upadłości spółki:
1. Niewypłacalność spółki - spółka utraci zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych.
2. Nadmierne zadłużenie - zobowiązania pieniężne przekroczą wartość majątku, a stan ten będzie utrzymywał się ponad 24 miesiące.
Do złożenia wniosku, o ogłoszenie upadłości spółki, zobowiązani są członkowie zarządu, ale prawo to przysługuje również wierzycielowi. Jeśli nie dopełnią swoich powinności będą musieli liczyć się z konsekwencjami takimi, jak odpowiadanie za zobowiązania prywatnym majątkiem, zakaz prowadzenia działalności czy nawet odpowiedzialność karną.

Wniosek składa się do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego miejscowo dla siedziby spółki, a opłata jest stała i wynosi 1000 złotych. Powinien on zawierać takie elementy, jak:
- dane dłużnika - imię i nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę firmy i adres jej siedziby,
- oznaczenie miejsca, w którym znajduje się firma lub inny majątek dłużnika,
- okoliczności uzasadniające wniosek,
- informacje na temat tego czy dłużnik podlega prawu polskiemu lub innego państwa systemu rozrachunku papierów wartościowych lub systemu płatności,
- informację czy podmiot kwalifikuje się jako spółka publiczna,
- zaświadczenie lub oświadczenie jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru
- oświadczenie co do prawdziwości danych wpisanych we wniosku.