Umowa spółki jawnej i partnerskiej

Utworzenie spółki handlowej, jak również cywilnej wymaga zawarcia umowy, pomiędzy wspólnikami. W przypadku spółki jawnej i partnerskiej umowa ta nie musi mieć charakteru aktu notarialnego, tak jak ma to miejsce w przypadku innych spółek handlowych.

Formy umów w spółce jawnej i partnerskiej mogą regulować wiele kwestii. Zależy to oczywiście od tego jaką decyzję podejmą wspólnicy - czy dokonać dodatkowych regulacji czy nie. Jednak w umowie każdej z tych spółek muszą zostać zawarte pewne elementy, narzucone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W umowie spółki jawnej należy zawrzeć:

- firmę i siedzibę spółki,
- określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość,
- przedmiot działalności,
- czas trwania spółki, gdy jest oznaczony.

W umowie spółki partnerskiej muszą się znaleźć zapisy dotyczące:

- określenia wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
- określenia wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość,
- przedmiotu działalności,
- czasu trwania spółki, gdy jest oznaczony,
- nazwisk i imion partnerów,
- w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy - nazwiska i imiona tych partnerów.