prokura

Odwołanie prokurenta spółki

Prokura jest specjalnym pełnomocnictwem dla osoby fizycznej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – prokurenta. Prokura może zostać udzielona przez każdego przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do KRS lub CEiDG.
Prokura upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Ten typ pełnomocnictwa nie upoważnia do zbywania oraz obciążania przedsiębiorstwa oraz nieruchomości.
Prokura nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

Definicja prokury

Co to jest prokura?
Prokura jest rodzajem specjalnego pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Kto może udzielić prokury?
Prokury może udzielić każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do czego upoważnia prokura?
Prokura upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.