Spółki osobowe

Spółki osobowe są spółkami handlowymi, które w przeciwieństwie do spółek cywilnych, stanowią podmiot prawa. Spółki te mają możliwość, aby we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozwane.

Spośród spółek osobowych, wymienić możemy:
- spółki jawne,
- spółki partnerskie,
- spółki komandytowe,
- spółki komandytowo-akcyjne.

Cechami, które charakteryzują spółki osobowe, są:
- brak osobowości prawnej,
- zarządzanie sprawami spółki przez wspólników,
- osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
- możliwość wniesienia wkładów w postaci pracy wspólnika,
- niezmienność składu osobowego,
- jednomyślne podejmowanie decyzji,
- możliwość wypowiedzenia udziałów w spółce.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, handlowa spółka osobowa posiada status przedsiębiorcy. Warto mieć na uwadze fakt, iż osobowe spółki handlowe nie posiadają statusu osób prawnych, ponieważ są nimi jedynie Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, które na podstawie szczególnego przepisu otrzymały nadaną osobowość prawną.