Spółka z o.o. - zgromadzenie wspólników

Każdy dostępny w Polsce rodzaj prowadzenia działalności, posiada organ odpowiedzialny za podejmowanie najważniejszych decyzji, jak również zatwierdzanie zadań należących do pozostałych organów. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie może być:
- zwyczajne, które zwoływane jest pod koniec roku obrachunkowego,
- nadzwyczajne, które zwoływane jest w innych, nagłych sytuacjach.

Znacznie częściej zwoływane jest zwyczajne zgromadzenie wspólników, ponieważ w jego trakcie zatwierdza się sprawozdanie finansowe, jak również udziela absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które określiły, iż organ ten nie będzie już potrzebny, ponieważ zgromadzenia dotyczące dokumentacji oraz uchwał, będzie można przesłać wspólnikom do podpisu. Do czasu owej zmiany, podejmowanie uchwał w sposób pisemny przez członków zgromadzenia zwyczajnego było zabronione.

Zgromadzenie nadzwyczajne odbywa się w sytuacji, gdy:
- udziałowcy posiadający w sumie 10% udziałów wyrażą takie żądanie,
- wymaga tego interes spółki,
- w sporządzonym bilansie ukazane zostały straty przewyższające kapitał rezerwowy oraz połowę kapitału zakładowego.

Potrzebujesz porady lub informacji odnośnie zgromadzenia wspólników?
Zapraszamy do kontaktu!