Spółka europejska

Spółka europejska jest jedną z paneuropejskich form przedsiębiorstw regulowaną europejskimi dokumentami (Rozporządzeniem 2157/2001/WE oraz Dyrektywą 2001/86/WE). Spółki te nie mogą powstać ot tak sobie. Może to nastąpić w jeden z wskazanych przypadków:

- transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich,
- utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki zgodnie z przepisami art. 48 ust. 2 TWE,
- przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu,
- utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie.

W spółkach europejskich istnieją organy takie jak:
- walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza w systemie dualistycznym,
- rada administrująca w systemie monistycznym.

Trzeba także wiedzieć, że kapitał zakładowy spółki europejskiej musi wynosić nie mniej niż 120 000 euro.