Spółka celowa

----- Prowadź firmę z oparciu o rzetelne informacje -----

Czym jest spółka celowa? Po co i przez kogo zostaje założona?
"Spółka celowa" nazywana jest również spółką zadaniową, obiektową, projektową lub spółką specjalnego przeznaczenia. Celem jej założenia może być realizacja projektu inwestycyjnego lub przeprowadzenie operacji gospodarczej. Często spółka celowa stanowi rodzaj spółki wymagany przez bank podczas udzielania kredytu.
Ten rodzaj spółki zostaje założony w celu rozgraniczenia przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę, tym samym ograniczając ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy i dla banku.

Spółka celowa może przybrać różne formy organizacyjno-prawne:
- spółki osobowej (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna);
- spółki kapitałowej (spółka z o.o., akcyjna);

Warto podkreślić, że wybór formy zależy od wielu kryteriów, które wynikają z aktualnych regulacji prawnych i podatkowych. Właściwy wybór formy powinien być dostosowany do specyfiki projektu i do jego celów.

Wspólnicy spółki muszą posiadać czystą historię kredytową oraz muszą istnieć realne zabezpieczenia kredytu (na majątku swoim lub cudzym).
Oprócz ograniczenia ryzyka dla spółki matki czy innych spółek w grupie, ma ona zastosowanie dla ograniczenia ryzyka dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa