Skuteczność zmiany umowy spółki

To, w którym momencie zmiany w umowie spółki stają się prawomocne i kiedy można uznać je za skuteczne budzi wiele wątpliwości.
Wprowadzenie zmian w treści umowy spółki wiąże się z koniecznością zgłoszenia ich do KRS. Jeśli spółka została założona w elektronicznym systemie ministerialnym, jej dane także można aktualizować przez internet.W innym przypadku konieczne jest powzięcie uchwały w formie aktu notarialnego przez zgromadzenie wspólników i od tego momentu obowiązuje ona ale tylko w stosunkach wewnętrznych spółki. Aby była ona prawomocna konieczne jest zgłoszenie jej do KRS. Dopiero po zaktualizowaniu danych w rejestrze zmiana zaczyna obowiązywać również w stosunkach zewnętrznych. Na zgłoszenie zmian zarząd ma aż 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały wspólników, a w przypadku spółki założonej online - 7 dni Jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone przestaną one być skuteczne.

Jeśli więc zmiana dotyczy nazwy, sposobu powoływania członków zarządu, adresu siedziby czy zakresu PKD to zmiany wchodzą w życie dopiero od dnia ich wpisu do KRS.