Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD to umownie przyjęty, hierarchicznie uporządkowany podział zbioru działalności gospodarczych w Polsce. PKD stosuje się m.in. w statystyce, urzędowych rejestrach np. REGON, ewidencji, dokumentacji i rachunkowości.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zobowiązane są do wyboru numerów PKD, które będą odpowiadać profilowi prowadzonej działalności.

Podział PKD:
sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
sekcja B - górnictwo i wydobywanie,
sekcja C - przetwórstwo przemysłowe,
sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
sekcja F - budownictwo,
sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
sekcja H - transport i gospodarka magazynowa,
sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
sekcja J - informacja i komunikacja,
sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
sekcja P - edukacja,
sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
sekcja S - pozostała działalność usługowa,
sekcja T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
sekcja U - organizacje i zespoły eksterytorialne.