Rok podatkowy & rok obrotowy

Rok podatkowy, a rok obrotowy to pojęcia, które często się ze sobą pokrywają, jednak nie można ich stosować zamiennie. Czym więc różnią się od siebie?

Rok podatkowy to określony w prawie podatkowym okres rozliczeniowy. Definicja ustawowa roku podatkowego określona została w ustawie Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Przyjęte jest, że rok podatkowy rozpoczyna się pierwszego stycznia, a kończy w dniu 31 grudnia. Jeśli jednak Ordynacja Podatkowa przyjęłaby inny okres za rok podatkowy, wówczas wszyscy podatnicy zobowiązani są do stosowania się do nowego okresu. W przypadku podmiotów, które mają osobowość prawną, rok podatkowy również jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Tu zachodzi jednak wyjątek: jeśli statut spółki, jej regulamin lub inne dokumenty, mówią inaczej, wówczas rok podatkowy liczony jest zgodnie z tymi ustaleniami.

Rok obrotowy zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o rachunkowości to rok kalendarzowy lub inny okres dwunastu następujących po sobie miesięcy. Jeśli jednostka zamierza zmienić rok obrotowy w taki sposób, by nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, to trzeba pamiętać o tym, by pierwsze po zmianie rok obrotowy był dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Jest to konieczne, dla zachowania ciągłości prowadzonych rozliczeń. Bardzo ważne jest również odpowiednie sporządzenie, rozliczenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych przygotowanych za rozliczane okresy.