Spółka, a jej rachunek bankowy

Rachunek bankowy to nic innego jak rachunek prowadzony przez wybrany bank na podstawie umowy podpisanej między wspomnianym już bankiem, a posiadaczem rachunku. Właściciel konta bankowego ma pełne prawo do tego, aby dysponować środkami pieniężnymi dostępnymi na danym koncie.

Umowę tą należy zawrzeć na piśmie na czas określony, bądź nieokreślony, co zależy od indywidualnych ustaleń. Zasady dotyczące zawierania umowy o założenie i prowadzenie konta bankowego zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz określone przez obowiązujące prawo bankowe.

W umowie zawieranej z bankiem powinny znaleźć się następujące informacje:
- określenie stron umowy,
- informacja o rodzaju otwieranego rachunku (rozliczeniowy, oszczędnościowy, powierniczy),
- waluta, w jakiej będzie prowadzone konto,
- czas, na jaki podpisywana jest umowa,
- wysokość oprocentowania środków na rachunku,
- termin wypłacania należnych odsetek,
- terminy i informacja o kapitalizacji odsetek,
- informacja na temat opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
- formy oraz zakres prowadzonych rozliczeń,
- informacja o sposobie dokonywania zmian w umowie,
- informacja o sposobie ewentualnego rozwiązania umowy.

UWAGA! Warto zawsze pamiętać o tym, iż to bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieodpowiedniego prowadzenia rachunku bankowego.