Przeniesienie akcji prostej spółki akcyjnej

Do istoty P.S.A. należy jej niepubliczny charakter. W konsekwencji akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego. Dotyczy to zarówno obrotu na rynku regulowanym, jak i w alternatywnych systemach obrotu. Jednocześnie czynności rozporządzające, dokonane z naruszeniem tego zakresu, zachowują ważność.

Czynność przeniesienia lub obciążenia akcji może nastąpić w formie dokumentowej, a zatem także przy pomocy e-maila.

Nabycie akcji prostej spółki akcyjnej lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który wskazuje:
- nabywcę albo zastawnika lub użytkownika akcji oraz
- liczbę, rodzaj i serię nabytych albo obciążonych akcji.
Wobec tego wpis w rejestrze ma charakter konstrukcyjny - bez niego nie nastąpi nabycie akcji ani ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.