Przekształcanie spółek od 1 marca 2020

Z dniem 1 marca 2020 zaczną obowiązywać istotne zmiany przepisów w KSH regulujące procedurę przekształcania spółek.

Powstanie nowa spółka kapitałowa, czyli Prosta Spółka Akcyjna, która będzie mogła być wybierana jako docelowa spółka przekształcona.

Zmiany wprowadzają, że:
- Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami tej spółki.
- Prawo do żądania odkupu udziałów lub akcji w spółce przekształconej (jedynie kapitałowej w osobową) będzie miał wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
- Podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpi zawarcie umowy spółki przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.
- Zostanie zniesiony obowiązek badania przez biegłego rewidenta planu przekształcenia w spółkę handlową, z wyłączeniem przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną.

Część zmian przepisów ma charakter dostosowujący do nowej spółki PSA, która będzie mogła być zarówno spółką przekształcaną jak i spółką przekształconą.l