Przechowywanie dokumentów rozwiązanej spółki

Dokumentacja spółki powinna być przechowywana przez okres nie krótszy niż pięć lat. Jeżeli wspólnicy nie zgadzają się na zabranie ksiąg oraz dokumentów to sąd jest zobowiązany do wyznaczenia osoby, która dopełni tego obowiązku.
Przekazanie dokumentów spółki powinno być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

Księgi rachunkowe mogą być przechowywane za granicą pod warunkiem, że urząd skarbowy zostanie powiadomiony o miejscu ich przechowywania. W przypadku kontroli obowiązkiem jest ich udostępnienie – często dokumenty trzeba dostarczyć do siedziby spółki lub innego miejsca na terenie Polski (uzgodnionego wcześniej z kontrolującymi).

KPIR, ewidencje oraz rejestry prowadzone do celów podatkowych należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – najczęściej jest to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dokumentacja kadrowa powinna być przechowywana przez okres 5 lat.