Po co potrzebny jest zarząd w spółce

Zarząd z praktycznego punktu widzenia jest najważniejszym organem spółki z o.o. To na nim bowiem spoczywa obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.
Ustawa w zasadzie pozostawia wspólnikom pełną dowolność co do ustalenia liczby członków zarządu. Może więc on liczyć zarówno wielu członków jak i składać się tylko z pojedynczej osoby, na której spoczywać będzie obowiązek prowadzenia spraw firmy. Pełna dowolność dotyczy również kryteriów doboru członków zarządu. Mogą być powoływani zarówno spośród wspólników jak i osób spoza grona m.in. spośród profesjonalnych managerów zatrudnionych w ten sposób przez spółkę.

Członek zarządu spółki z o.o. może być powołany lub odwołany na mocy uchwały wspólników. Zasada ta nie ma bezwzględnego charakteru, umowa spółki może w odmienny sposób uregulować tę kwestię. Członek zarządu może więc być powołany m.in. przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Uchwała wspólników lub umowa spółki ma również wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko zarządu.