Plany nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

W ostatnich dniach został przedstawiony do konsultacji społecznych projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, które potrwają do 19 września. Zmiany dotyczą wprowadzenia potrzebnych dla grup kapitałowych regulacji holdingowych oraz czynności wzmacniających rolę organów nadzorczych.

1. Wprowadzona ma zostać definicja “grupy spółek", która składać się będzie ze "spółki dominującej i spółki lub spółek od niej zależnych, kierujących się ( zgodnie z umową albo statutem każdej spółki zależnej) wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek), umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką albo spółkami zależnymi".
2. W Rejestrze Przedsiębiorców będzie musiało zostać ujawnione członkostwo w danej grupie spółek.
3. Zmienić się ma podział i traktowanie poszczególnych spółek grupy, jako niezależnych od siebie podmiotów - dotychczas podnosiło to ryzyko odpowiedzialności ich członków zarządu za działania korzystne dla grupy, ale nie dla zarządzanej przez nich spółki.
4. Uregulowane mają zostać, także stosunki wzajemnej zależności i dominacji, aby nie stwarzały one przeszkód podczas np. zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy spółkami grupy.
5. Spółka dominująca będzie mogła wydawać wiążące polecenia spółkom zależnym, jeżeli zostanie to uzasadnione określonym interesem dla grupy spółek. Członkowie organów spółek grupy zostaną zwolnieni z poniesienia potencjalnych konsekwencji za wykonanie wiążącego polecenia. Wprowadzona zostanie subsydiarna odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej podczas wykonania przez nią wiążącego polecenia.
6. Wzmocniona zostanie rola i uprawnienia organów nadzorczych spółek.
7. Wprowadzone mają zostać instytucje przymusowego wykupu i odkupu, aby chronić mniejszościowych wspólników i akcjonariuszy spółek z grup kapitałowych.