Pełnomocnik w spółce z o.o.

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często nasuwa się pytanie czy możemy upoważnić osobę trzecią niebędącą członkiem Zarządu do podejmowania niektórych czynności.

Organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zarząd mogący składać się z jednego lub większej ilości osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego obowiązuje łączna reprezentacja, co oznacza że jego członkowie muszą współdziałać.

Pełnomocnik to osoba prawna lub fizyczna, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu spółki czynności prawnych, które należy określić w pełnomocnictwie.
Prawidłowo umocowany pełnomocnik, który działa zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem może samodzielnie wykonywać czynności prawne, które wywołują bezpośrednie skutki.

Wyróżnia się następujące rodzaje pełnomocnictw:
1. Ogólne - umocowanie do czynności zwykłego Zarządu.
2. Rodzajowe - umocowanie do czynności różnego rodzaju, często są to czynności powtarzalne.
3. Szczególne - umocowanie do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.