Osobowość prawna, a podmiotowość prawna

Do spółek prawnych zalicza się spółki z o.o. oraz akcyjne. Pozostałe formy spółek traktowane są jako osoby fizyczne. Do tych spółek zalicza się pozostałe spółki handlowe i cywilne. Pomimo, że nie posiadają one osobowości prawnej, prawo przyznaje im podmiotowość prawną czyli możliwość bycia stroną w stosunkach cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że podmiotowość prawną przyznaje się również niektórym jednostkom organizacyjnym, jak Skarbowi Państwa.

Posiadanie podmiotowości w przypadku organizacji i osób fizycznych stwierdza posiadanie zdolności prawnej i zdolności do czynności cywilnoprawnych.

Wspomniana zdolność prawna przysługuje każdemu człowiekowi od czasu narodzin do śmierci. Pozwala być podmiotem praw i obowiązków prawnych. Nie można się jej zrzec, pozbawić ani ograniczyć.
Osoba prawna i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, nabywają zdolność prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru.

Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność jednostki do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych, czyli np. przyjmowania i składania oświadczeń woli. Inaczej określana jako zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej.
Zdolność do czynności prawnych jest szczegółowo uregulowana przez przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego.

Osobowość prawna jaką posiadają spółki kapitałowe jest odpowiednikiem podmiotowości prawnej, ponieważ oznacza ona zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych. Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu cywilnego osoby prawne uzyskują (co do zasady) osobowość prawną z chwilą wpisania ich do właściwego rejestru.