Organy w spółkach kapitałowych

Organ w terminologii prawniczej definiowany jest jako wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określone są przez normy zewnętrzne albo wewnętrzne.

W spółkach kapitałowych wyróżnia się trzy zasadnicze organy, które w zależności od formy spółki są mają odmienne nazwy, lecz podobne kompetencje. W spółce z o.o. wyróżnia się następujące organy:
- zgromadzenie wspólników, podejmujące najważniejsze decyzje spółki, powołujące inne organy oraz zatwierdzające najważniejsze dokumenty spółki,
- zarząd, odpowiadający za prowadzenie spraw spółki oraz reprezentujący spółkę na zewnątrz,
- radę nadzorczą lub/i komisję rewizyjną, która ma za zadanie kontrolować działalność zarządu.

W drugiej spółce kapitałowej – spółce akcyjnej poza zgromadzeniem wspólników występują wszystkie wymienione organy. Zgromadzenie wspólników w spółce akcyjnej zastępuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.