Organy w spółkach kapitałowych

Wśród spółek handlowych wyróżnia się spółki kapitałowe. Należą do nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Władzami spółki akcyjnej są następujące 3 organy:
1.Zarząd, który zostaje powołany na maksymalnie 5 lat przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jego zadaniem jest reprezentacja spółki z na zewnątrz firmy oraz prowadzenie jej spraw.
2.Rada Nadzorcza, której zadaniem jest wykonywanie stałego nadzoru nad pracą zarządu. Musi składać się z minimum 3 członków. Wyjątkiem są spółki publiczne, gdzie liczba ta musi wynosić co najmniej 5 osób. Oni również są powoływani oraz odwoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.
3.Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najważniejszym organem spółki, składającym się z wszystkich akcjonariuszy przedsiębiorstwa. To ono podejmuje najważniejsze decyzje, zatwierdza pracę zarządu i rady nadzorczej.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują podobne organy. Są to:
1.Zarząd - podobnie jak w spółce akcyjnej zajmuje się reprezentacją firmy i prowadzeniem jej spraw. Składa się z przynajmniej 1 osoby.
2.Rada Nadzorcza wykonuje takie samo zadanie jak w spółce akcyjnej. Istnieją jednak przypadki, kiedy nie musi zostać ustanowiona. Obowiązkowo musi być powołana, jeżeli kapitał przewyższa 500000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25. Należy powołać radę nadzorczą również, jeżeli przedsiębiorstwo powstało z spółki Skarbu Państwa.
3.Zgromadzenie wspólników - stanowiące najważniejszą władzę w spółce. Jego uchwały zapadają większością głosów. Zatwierdza pracę zarządu i rady nadzorczej oraz mianuje ich członków.