Odwołanie prokurenta spółki

Prokura jest specjalnym pełnomocnictwem dla osoby fizycznej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – prokurenta. Prokura może zostać udzielona przez każdego przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do KRS lub CEiDG.
Prokura upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Ten typ pełnomocnictwa nie upoważnia do zbywania oraz obciążania przedsiębiorstwa oraz nieruchomości.
Prokura nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

Rodzaje:
- prokura samodzielna
- prokura łączna
- prokura oddziałowa

Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.