Najważniejsze informację o dopłatach w spółce

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to wynikające z umowy spółki i doprecyzowane wpłaty wspólników na rzecz przedsiębiorstwa. Wnoszone do przedsiębiorstwa nowe kwoty mogą posiadać jedynie formę pieniężną. W istocie dopłaty nie uzupełniają kapitału zakładowego, lecz dostarczają spółce potrzebnych środków. Służyć mogą na przykład do pokrycia straty, sfinansowania inwestycji lub podwyższeniu kapitału zakładowego. Aby w czasie trwania działalności gospodarczej wspólnik mógł wnieść dopłatę, niezbędne jest uprzednie zawarcie takiej informacji w umowie spółki. Właściciel firmy, który sporządzał statut musi w momencie zawierania dokumentu wiedzieć, jakie wydatki będzie ponosił.

Dopłatę w spółce z o.o. wnieść może każdy wspólnik, jeżeli taki obowiązek wynika z umowy przedsiębiorstwa. Brak wzmianki w umowie blokuje możliwość wnoszenia dopłat, nawet jeżeli wspólnicy będą próbowali powziąć uchwałę.

Wniesienie przez wspólników nieoprocentowanych dopłat nie musi związane być z powstaniem przychodu z tego tytułu. Przepisy ustawy o podatku od osób prawnych nie uznają dopłat wnoszonych za przychody, pod warunkiem, że ich wniesienie następuje na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.