Księga akcyjna

Prowadząc spółkę akcyjną można spotkać się z księgą akcyjną. Jest to księga zawierająca akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe. Jej prowadzenie jest obowiązkiem zarządu w spółach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych. Jednak prowadzenie jej można przekazać bankowi lub domowi maklerskiemu, który mieści się na terenie Polski. W prowadzeniu księgi akcyjnej dopuszcza się formę elektroniczną, która dla ułatwienia jest stosowana coraz częściej.

Dokonując zapisów w księdze akcyjnej należy umieścić następujące dane akcjonariusza:
- imię i nazwisko lub dane firmy,
- siedzibę i adres,
- adres do doręczeń,
- wysokość dokonanych wpłat,
- datę przeniesienia prawa do akcji na inną osobę.

Do przeglądania zapisów w księdze akcyjnej upoważniony jest każdy akcjonariusz. Może on też żądać odpisu z księgi za zwrotem kosztów jego sporządzenia.