Kompetencje zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Najważniejszym organem w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników.
To ono podejmuje najważniejsze decyzje w spółce.
Decyzje zgromadzenie zapodają podczas zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych, poprzez głosowanie w trybie jawnym lub tajnym.

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Kompetencje zgromadzenia wspólników określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz umowie spółki.
Do najważniejszych z nich zalicza się:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
zwrot dopłat,
- zawarcie umowy między spółką dominującą, a spółką zależną przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
- powołanie pełnomocnika do reprezentacji spółki z o.o. w organizacji,
- powołanie i odwołanie członka zarządu spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
- rozwiązanie spółki lub decyzja o przeniesieniu jej siedziby za granicę.