Kody PKD

Utworzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z określeniem rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej przez firmę. W tym celu służą kody PKD.

PKD stanowi bowiem Polską Klasyfikację Działalności Gospodarczej. Jest to podział rodzajów działalności gospodarczej, umowie przyjęty i hierarchicznie uporządkowany, realizowanych przez podmioty gospodarcze.

Kody PKD ustala się na podstawie symbolów, nazw i zgrupowań w pięciu poziomach: sekcji, podsekcji, działów, klas, podklas.

  • sekcja – oznaczona jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności,
  • dział – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności,
  • grupa – oznaczona jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności,
  • klasa – oznaczona jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności,
  • podklasa – oznaczona jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej.