Klasyfikacja spółek w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pozwala na zgromadzenie kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności czy pozyskanie osób do współpracy.

W Polsce spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego i cywilnego.

Spółką prawa cywilnego jest jedynie spółka cywilna, która działa na zasadach Kodeksu cywilnego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Powstaje na wskutek sporządzenia umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się do realizacji określonego celu gospodarczego. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe.
Spółki osobowe charakteryzuje co do zasady osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.
Spółki kapitałowe opierają się głównie na wniesionym majątku wspólników.

Spółki osobowe:
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo- akcyjna.

Spółki kapitałowe:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej jednak mają zdolność prawną. Ich charakterystyczną cechą jest całkowita odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Natomiast spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona.