Kapitał obcy w spółce

Kapitał obcy zostaje pozyskany przez spółkę na określony czas, po którego upływie musi zostać zwrócony. Tego rodzaju kapitał może być oprocentowany, co zwiększa sumę do zwrotu.

Zdarzają się sytuację, w których dawcy kapitału mają wpływ na jego wykorzystanie, ale nie mają wpływu na decyzje dotyczące całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do momentu spłaty kapitału obcego zaliczany jest on do zobowiązań.

Do zobowiązań należą m.in.:
- kredyty bankowe,
- zobowiązania wobec dostawców materiałów, towarów lub usług,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek od różnych osób prawnych (nie wliczając banków) lub fizycznych,
- zobowiązania publicznoprawne,
- zobowiązania wobec własnych pracowników i inne,
- zobowiązania związane z wyemitowanymi papierami dłużnymi.