Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki?

W spółkach kapitałowych członkowie zarządu składają rezygnację do innego członka lub prokurenta. W sytuacji złożenia rezygnacji, mandat członka zarządu wygasa. Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną nie wymagającą akceptacji czy przyjęcia przez spółkę. Kodeks Spółek Handlowych nie zawiera także przepisów bezpośrednio regulujących składanie rezygnacji przez członków zarządu.

Wyróżnia się trzy odmienne poglądy, w jaki sposób członek zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji ze sprawowania danej funkcji w spółce kapitałowej:
- jednemu członkowi lub prokurentowi spółki,
- radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu specjalną uchwałą,
- organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

Nieprawidłowo przeprowadzona procedura może spowodować, że pomimo złożenia rezygnacji wnioskodawca wciąż będzie pełnił daną funkcję i ponosił odpowiedzialność za zobowiązania. Sądy rejestrowe także mogą zanegować oświadczenie twierdząc, że nie zostało złożone wobec właściwej osoby bądź organu.