Dywidenda

Dywidenda jest to część zysku netto osiągniętego przez przedsiębiorstwo. Występuje w spółkach kapitałowych, do których należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Dywidenda jest przeznaczona do podziału między wspólników lub akcjonariuszy, a w przypadku gdy spółka jest jednoosobowa całość dywidendy należy do jednej osoby.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O terminie jej wypłaty oraz wysokości decyduje walne zgromadzenie w spółkach akcyjnych natomiast w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników.

Dywidenda może zostać wypłacona osobom do tego uprawnionym po spełnieniu poniższych warunków:

  • zakończeniu roku obrotowego,
  • sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawdzeniu go przez biegłego rewidenta (tylko w określonych przepisami przypadkach)
  • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ uchwałodawczy,
  • podjęcie decyzji o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy.