Definicja prokury

Co to jest prokura?
Prokura jest rodzajem specjalnego pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Kto może udzielić prokury?
Prokury może udzielić każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do czego upoważnia prokura?
Prokura upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokura powstaje w chwili udzielenia jej na piśmie pod rygorem nieważności. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wygaśnięcie prokury ma miejsce w przypadku zdarzeń określonych w przepisach np. wykreśleniu przedsiębiorcy z KRS lub w przypadku śmierci prokurenta.

Aby powołać prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników lub członków zarządu, natomiast aby ją odwołać wystarczy oświadczenie jednego wspólnika bądź członka zarządu.

Rodzaje prokury:
- prokura samodzielna,
- prokura łączna,
- prokura oddziałowa.

W ramach przypomnienia przeczytaj co to jest dywidenda.

Słowa kluczowe: