Czynności prawne w firmie, które wymagają zgody zarządu

Zarząd w firmie zajmuje się prowadzeniem spraw, podejmowaniem odpowiednich decyzji, uchwał, sporządzaniem dokumentów, poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań dla firmy oraz wiele innych zadań.

W każdej działalności gospodarczej można mieć do czynienia ze sprawami, które wymagają większych nakładów lub zaciągnięcia zobowiązań czy też zbycia większej części majątku spółki. W takiej sytuacji oprócz opinii niezbędne będzie uzyskanie zgody wspólników na dokonanie przez zarząd czynności prawnej.

W Kodeksie Spółek Handlowych postanowiono, które działania podjęte mogą zostać po uzyskaniu zgody wspólników spółki. Które ze zdarzeń wymagają dodatkowego pozwolenia?
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
- wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa,
- zwrot dopłat,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy spółką dominującą, a spółką zależną,
- zmiana umowy spółki, w tym także podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- umorzenie udziału,
- decyzja o rozwiązaniu spółki,
- połączenie i przekształcenie spółki.