Czym zajmuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to najwyższy organ w spółce akcyjnej. Do jego zadań zalicza się między innymi:

-> rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanego przez spółkę sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
-> rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności spółki,
-> udzielanie absolutorium członkom zasiadającym w organach spółki,
-> wydawanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej podczas zawiązywania spółki lub sprawowania nadzoru albo zarządu,
-> rozstrzyganie o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
-> decydowanie o ustanowieniu na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
-> decydowanie o nabyciu lub zbyciu użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w nieruchomości (chyba, że statut spółki stanowi inaczej),
-> emitowanie obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
-> nabywanie własnych akcji,
-> decydowanie o podziale wypracowanego przez spółkę zysku lub o pokryciu osiągniętej straty.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: