Czym jest dywidenda?

Z języka łacińskiego, pojęcie to oznacza “rzecz do podziału”. W języku ekonomistów, dywidenda oznacza natomiast część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika lub akcjonariusza lub podziału między nich. Zysk ten wcześniej opodatkowany jest podatkiem dochodowym.

Dywidenda wypłacana może być w postaci środków pieniężnych lub innych aktywów posiadanych przez podmiot. O jej wysokości decyduje roczny stan finansowy spółki.

Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:
- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),
- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej „bez zastrzeżeń” lub „z zastrzeżeniami”,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),
- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Informacje na temat dywidendy zostały zaczerpnięte z informacji zamieszczonych na portalu Wikipedia.