Czym jest absolutorium?

Absolutorium, zwane też skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez wspólników sposobu pełnienia funkcji przez członków zarządu. Absolutorium udzielane jest także członkom innych organów spółki z o.o. Nie udziela się go jednak prokurentom oraz wspólnikom, którzy nie są członkami organów spółki.

Skwitowanie udzielane jest uchwałą zwyczajnego zgromadzenia wspólników, co do zasady oddzielną dla każdego z członków organów spółki. Zgromadzenie wspólników w przedmiocie udzielenia absolutorium powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku. Nie uniemożliwia to późniejszego udzielenia absolutorium.

Uchwałę o absolutorium należy podejmować w głosowaniu tajnym, bowiem dotyczą one spraw osobowych. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w których, w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden wspólnik. Omawianą uchwałę należy podjąć także względem osób, które:
przestały sprawować funkcję,
zaczęły ją pełnić w trakcie roku.
W takim przypadku w uchwale podaje się faktyczny okres posiadania przez osoby w organach spółki.