Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności spółki?

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. ma obowiązek sporządzić zarząd spółki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Czy istnieje możliwość zwalniająca zarząd spółki z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności?

Nastał okres zatwierdzania sprawozdań finansowych i zgłaszania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Obok sprawozdania finansowego oraz uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, a także uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, spółka z o.o. ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.

Z uwagi na brzmienie ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku m.in. spółek kapitałowych kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki, panuje przekonanie, że nie ma możliwości, aby spółki z o.o. zwolniły się z tego obowiązku. Nic bardziej mylnego. Ustawa o rachunkowości wprowadza wyjątki od tej zasady.

Warunki, które musi spełniać spółka, aby sporządzać sprawozdania z działalności:
jednostki mikro lub małe
informacja dotycząca nabycia udziałów własnych
decyzja zgromadzenia wspólników