Czy można zmienić formę spółki?

Wraz z zmianą warunków ekonomicznych oraz z aktualnie prowadzoną działalnością gospodarczą w spółce może wystąpić potrzeba zmiany jej formy prawnej. Proces ten nosi nazwę "przekształcanie spółki".

Przekształceniu mogą zostać poddane wszystkie spółki handlowe oraz spółki cywilne, a także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej możliwości zostaje wyłączona tylko spółka, która jest w trakcie procesu likwidacyjnego lub upadłości. W wyniku tego procesu nie następuje zmiana tożsamości, lecz tylko formy prawnej. Spółka przekształcana (w dawnej formie prawnej) zostaje wykreślona z rejestru w momencie, kiedy spółka przekształcona (w nowej formie prawnej) zostaje wpisana do rejestru. Spółka tak nadal pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji lub ulg. Również na spółkę przerejestrowaną przechodzi NIP i REGON. W przypadku kiedy zmianie w procesie przekształcenia ulega nazwa, firma musi przez najbliższy rok podawać obok jej nowej nazwy, dawną.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga zgody wszystkich wspólników w przypadku spółki partnerskiej oraz spółki jawnej. Natomiast w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej muszą zgodzić się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze lub akcjonariusze posiadający 2/3 sumy komandytowej lub kapitału zakładowego.

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w przypadku wyboru formy spółki partnerskiej lub jawnej wymaga zgody wspólników posiadających 2/3 kapitału zakładowego, a w przypadku spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej wszystkich tych, którzy będą komplementariuszami.

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową wymaga tego aby:
- zgodę wyraziła połowa wspólników większością 3/4 głosów,
- spółka posiadała zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe,
- przekształcona spółka akcyjna ma pokryty całkowity kapitał zakładowy, a kapitał spółki przekształconej nie będzie niższy niż kapitału spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową wymaga zgody wszystkich wspólników.