Charakterystyka Prostej Spółki Akcyjnej

Co charakteryzuje PSA?
akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki,
w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN,
umowa PSA powinna być zawarta w formie aktu notarialnego; ustawodawca dopuszcza jednak zawarcie umowy PSA przy wykorzystaniu wzorca umowy - wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
akcje prostej spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu, natomiast podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,
zbycie lub obciążenie akcji PSA powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności,
brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej,
uchwały organów PSA mogą być podejmowane na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
uproszczenie procesu likwidacji prostej spółki akcyjnej – likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od tej daty.