Charakterystyka Prostej Spółki Akcyjnej

Co charakteryzuje PSA?
- akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki,
- w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN,
- umowa PSA powinna być zawarta w formie aktu notarialnego; ustawodawca dopuszcza jednak zawarcie umowy PSA przy wykorzystaniu wzorca umowy - wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
- akcje prostej spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu, natomiast podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,
- zbycie lub obciążenie akcji PSA powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności,
- brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej,
- uchwały organów PSA mogą być podejmowane na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- uproszczenie procesu likwidacji prostej spółki akcyjnej – likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od tej daty.