Charakter prawny spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółka handlową, którą zalicza się do spółek osobowych, takich jak spółki jawne, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne. Ma na to wpływ wiele jej cech - względnie trwały skład osobowy, duże znacznie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów, zajmujących się prowadzeniem spółki.

Spółka komandytowa nie została zaliczona do spółek kapitałowych między innymi dlatego, że nie ma osobowości prawnej. Chociaż jej utworzenie wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładu na kapitał zakładowy, ma przyznaną przez Kodeks Spółek Handlowych tylko podmiotowość prawną. To upoważnia spółkę komandytową do nabywania w własnym imieniu praw oraz zaciągania zobowiązań.

Przepisy prawne dotyczące powstawania spółki komandytowej określają, również zasady tworzenia jej nazwy. Zgodnie z nimi w nazwie spółki komandytowej musi się znaleźć nazwisko przyjemniej jednego wspólnika - komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa", które dopuszcza się w skrócie "sp. k.".