CEiDG, czyli gdzie zarejestrować spółkę cywilną oraz jednoosobową działalność

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w skrócie CEiDG to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpisowi do niego podlegają osoby pragnące prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółką cywilną.

Spis ten jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Działa od 1 lipca 2011 roku na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku. Poza rejestracją przedsiębiorców, umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorstwa i podmiotach wykazanych w ustawie.

Do podstawowych zadań CEiDG należy:
> prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
> dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
> umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
> możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.

Wpisy do tej ewidencji można dokonywać w systemie teleinformatycznym, który prowadzony jest przez Ministerstwo Gospodarki lub w sposób tradycyjny w Urzędzie Gminny.