CEIDG-1

Aby założyć działalność gospodarczą potencjalny przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu musi wypełnić wniosek CEIDG-1. Dokument ten służy także aktualizacji danych przedsiębiorców oraz zawieszeniu działalności.

Wniosek składa się z następujących elementów składowych:
1. Cel wniosku - w tym miejscu przedsiębiorca powinien zaznaczyć wniosek o wpis do CEIDG.
2. Data i miejsce wypełnienie wniosku.
3. Dane podatnika - dane osobowe, numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON.
4. Adres zamieszkania.
5. Adres zameldowania.
6. Podstawowe informacje dotyczące firmy - nazwa firmy, imiona i nazwiska właścicieli, przewidywana liczba pracujących, rodzaj prowadzonej działalności,
7. Nazwa skrócona firmy.
8. Data rozpoczęcia działalności.
9. Dane kontaktowe przedsiębiorcy.
10. Miejsce główne wykonywania działalności.
11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności.
12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS.
13. Wybór formy opodatkowania