Blogi

Fuzja spółek - po co i co daje?

Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza możliwość łączenia podmiotów gospodarczych za pomocą zawiązania nowego przedsiębiorstwa lub przejęcia danej firmy przez inną. Łączenie ze sobą działalności gospodarczych głównie ma na celu uzyskanie wzrostu wartości powstałego przedsiębiorstwa, a także otrzymanie skutków, jakie powstają podczas dokonywania fuzji czyli:
- redukcję kosztów
- wzrost przychodów lub udziałów
- transfer lepszego wykorzystania zasobów
- możliwość pozyskania nowych zasobów
- możliwość odpisu podatkowego

Zakaz konkurencji – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązuje zasada, że każdy wspólnik ma możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec jednej spółki w ramach innej spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu. W tym przypadku niezależnie od innych umów zawartych ze spółką ciąży na nim ustawowy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorcy na załatwienie większości spraw urzędowych, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, online. Dzięki profilowi zaufanemu przedsiębiorca ma możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w Internecie i podpisania elektronicznych dokumentów za pomocą podpisu zaufanego.

Zalety posiadania spółki partnerskiej

Spółka partnerska to działalność gospodarcza, którą zakładają minimum dwie osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu określonego w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jednostka gospodarcza nie posiada osobowości prawnej, ale może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną. Podobnie jak każda inna forma przedsiębiorstwa do jej obowiązku należy rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedmiot działalności w spółce z o.o.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest określenie przedmiotu jej działalności. Jest to bowiem obligatoryjny element jej umowy.

Przedmiot działalności powinien opierać się na Polskiej Klasyfikacji Działalności. Co ważne, powinien on obejmować nie tylko kody ściśle związane z działalnością spółki, ale także niezwiązane z jej aktywnością komercyjną, ponieważ spółka z o.o. zawierana jest nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapobieganie wystąpieniu małżonka do spółki

W przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jest jeden z małżonków, podczas ustania ich małżeństwa może dojść do wystąpienia drugiego małżonka ze spółki.

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, wówczas w wyniku rozwodu drugi z małżonków może wstąpić do spółki nawet jeżeli tego nie chce. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest określenie czy:
- udziały zostały nabyte w czasie trwania wspólności,
- udziały zostały nabyte ze środków wspólnego majątku.

Oświadczenie o statusie cudzoziemca

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest złożenie oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeszcze do niedawna stanowiło to ogromne utrudnienie, ponieważ mimo wykorzystywania systemu S24 wymagało to osobnego, papierowego dokumentu. Sprawiało to, że założenie spółki zapowiadane na 24 godziny zazwyczaj przeciągało się do 7, a nawet 10 dni.

5 korzyści, jakie posiada spółka z o.o.

Przedsiębiorca zakładając swój biznes musi zdecydować jaką formę działalności będzie chciał prowadzić. Coraz częściej wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie korzyści można więc wyróżnić?

1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki - może nabywać prawa oraz zaciągać zamówienia, ale stanowi odrębny podmiot od jej wspólników. Oznacza to, że za zobowiązania wspólnicy odpowiadają tylko do wkładu, który sami wnieśli.

Strony