Blogi

Wypłata dywidendy w 2019

-- Powrót do strony głównej --

Nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadziła zmiany w zakresie terminu wypłaty dywidendy.

Spółka, która osiągnęła zysk ma możliwość wypłaty dywidendy wspólnikom. Pierwszym krokiem do wypłaty jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom.
Warto wspomnieć, że istnieje możliwość przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy lub pokrycie straty z lat ubiegłych.

Czynności prawne w firmie, które wymagają zgody zarządu

Zarząd w firmie zajmuje się prowadzeniem spraw, podejmowaniem odpowiednich decyzji, uchwał, sporządzaniem dokumentów, poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań dla firmy oraz wiele innych zadań.

W każdej działalności gospodarczej można mieć do czynienia ze sprawami, które wymagają większych nakładów lub zaciągnięcia zobowiązań czy też zbycia większej części majątku spółki. W takiej sytuacji oprócz opinii niezbędne będzie uzyskanie zgody wspólników na dokonanie przez zarząd czynności prawnej.

Opłacanie składek ZUS

Opłacanie składek ZUS jest uciążliwym comiesięcznym obowiązkiem przedsiębiorców. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem do opłacania następujących składek ZUS:
- ubezpieczenie emerytalne,
- ubezpieczenie rentalne,
- ubezpieczenie chorobowe,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- ubezpieczenie wypadkowe,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - opłacany jedynie za pracowników.

Najważniejsze informację o dopłatach w spółce

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to wynikające z umowy spółki i doprecyzowane wpłaty wspólników na rzecz przedsiębiorstwa. Wnoszone do przedsiębiorstwa nowe kwoty mogą posiadać jedynie formę pieniężną. W istocie dopłaty nie uzupełniają kapitału zakładowego, lecz dostarczają spółce potrzebnych środków. Służyć mogą na przykład do pokrycia straty, sfinansowania inwestycji lub podwyższeniu kapitału zakładowego. Aby w czasie trwania działalności gospodarczej wspólnik mógł wnieść dopłatę, niezbędne jest uprzednie zawarcie takiej informacji w umowie spółki.

Umowa spółki z o.o. - co powinna zawierać, aby była odpowiednio sporządzona?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek handlowych. Podmiot może zostać utworzony przez jeden lub kilka podmiotów. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli. Spółka odpowiada jako podmiot całym swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników.

Osoby decydujące się na założenie spółki muszą pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności związanych z procedurą rejestracji. Jednym z takich obowiązkowych działań jest sporządzenie umowy spółki z o.o.

Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki?

W spółkach kapitałowych członkowie zarządu składają rezygnację do innego członka lub prokurenta. W sytuacji złożenia rezygnacji, mandat członka zarządu wygasa. Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną nie wymagającą akceptacji czy przyjęcia przez spółkę. Kodeks Spółek Handlowych nie zawiera także przepisów bezpośrednio regulujących składanie rezygnacji przez członków zarządu.

Fuzja spółek - po co i co daje?

Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza możliwość łączenia podmiotów gospodarczych za pomocą zawiązania nowego przedsiębiorstwa lub przejęcia danej firmy przez inną. Łączenie ze sobą działalności gospodarczych głównie ma na celu uzyskanie wzrostu wartości powstałego przedsiębiorstwa, a także otrzymanie skutków, jakie powstają podczas dokonywania fuzji czyli:
- redukcję kosztów
- wzrost przychodów lub udziałów
- transfer lepszego wykorzystania zasobów
- możliwość pozyskania nowych zasobów
- możliwość odpisu podatkowego

Strony