Blogi

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności spółki?

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. ma obowiązek sporządzić zarząd spółki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Czy istnieje możliwość zwalniająca zarząd spółki z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności?

Nastał okres zatwierdzania sprawozdań finansowych i zgłaszania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Obok sprawozdania finansowego oraz uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, a także uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, spółka z o.o. ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Split payment funkcjonuje w polskich przepisach już od lipca 2018 r., jednak dnia 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy split payment dla faktur o wartości 15 000 złotych.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że podatek VAT należny z faktury wykazującej podatek VAT trafia na specjalne konto bankowe sprzedawcy. Ze zgromadzonych tam środków przedsiębiorca może korzystać w ograniczonym zakresie.

Spółka pod dotację z UE

Możliwość zakupu gotowej spółki sprawia, że wiele osób decyduje się na otworzenie własnej firmy. Pominięcie procedury rejestracyjnej oraz prowadzenie firmy w 1 dzień zachęca coraz większą grupę osób do otworzenia biznesu.

Zakup gotowej spółki:
- pozwala ominąć konieczność wypełniania wniosków oraz dokumentów rejestracyjnych
- ogranicza wizyty w urzędach i sądach
- pozwala cieszyć się w pełni gotowym podmiotem
- umożliwia prowadzenie firmy następnego dnia po dokonaniu zakupu

Czy w spółce z o.o. musi być kasa?

Jeśli chodzi o ustawę o rachunkowości ustala ona następujące obowiązki w zakresie obrotu gotówkowego:
1. Księgi rachunkowe można uznać za prowadzone na bieżąco jeśli wpłaty i wypłaty gotówką ujmowane są w tym samym dniu.
2. Jeśli prowadzimy kasę dla operacji gotówkowych, mamy obowiązek prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w tym zakresie.
3. Ostatniego dnia roku obrotowego mamy obowiązek drogą spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację środków w kasie.

Zdolność prawna spółki osobowej

Działalność spółki osobowej opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami i ich osobistym zaangażowaniu. Jest przy tym strukturą odrębną od wspólników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i wręcz przeciwnie być pozywana. Źródłem ustawowym przyznania jednostkom gospodarczym zdolności prawnej jest artykuł 8, 1 KSH.

Darowizna dla firmy

Otrzymanie darowizny to dla firmy duża korzyść, ale i obowiązek podatkowy. Darowizny zazwyczaj przekazywane są w trakcie roku podatkowego oraz odliczane są dopiero w zeznaniu rocznym, po spełnieniu określonych warunków i z zastosowaniem ustalonych limitów odliczeń. W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami podstawową rolę odgrywa sprzedaż towarów. Co w przypadkach, gdy takim produktem jest właśnie darowizna?

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza oraz weryfikująca, która ma na celu usprawnienie operacyjne firmy oraz wniesienie do niej wartości dodatniej. Audyt stosuje się w celu weryfikacji celów biznesowych przedsiębiorstwa oraz badania i oceny procesów w firmie. W rezultacie działania te przyczyniają się do poprawy ich działania oraz osiągania przyjętych założeń. Audyt wewnętrzny zleca się doświadczonych audytorom, który procedury przeprowadzają zgodnie z normami i przepisami.

Strony