Blogi

Przeniesienie akcji prostej spółki akcyjnej

Do istoty P.S.A. należy jej niepubliczny charakter. W konsekwencji akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego. Dotyczy to zarówno obrotu na rynku regulowanym, jak i w alternatywnych systemach obrotu. Jednocześnie czynności rozporządzające, dokonane z naruszeniem tego zakresu, zachowują ważność.

Czynność przeniesienia lub obciążenia akcji może nastąpić w formie dokumentowej, a zatem także przy pomocy e-maila.

Czym jest absolutorium?

Absolutorium, zwane też skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez wspólników sposobu pełnienia funkcji przez członków zarządu. Absolutorium udzielane jest także członkom innych organów spółki z o.o. Nie udziela się go jednak prokurentom oraz wspólnikom, którzy nie są członkami organów spółki.

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności spółki?

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. ma obowiązek sporządzić zarząd spółki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Czy istnieje możliwość zwalniająca zarząd spółki z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności?

Nastał okres zatwierdzania sprawozdań finansowych i zgłaszania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Obok sprawozdania finansowego oraz uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, a także uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, spółka z o.o. ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Split payment funkcjonuje w polskich przepisach już od lipca 2018 r., jednak dnia 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy split payment dla faktur o wartości 15 000 złotych.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że podatek VAT należny z faktury wykazującej podatek VAT trafia na specjalne konto bankowe sprzedawcy. Ze zgromadzonych tam środków przedsiębiorca może korzystać w ograniczonym zakresie.

Spółka pod dotację z UE

Możliwość zakupu gotowej spółki sprawia, że wiele osób decyduje się na otworzenie własnej firmy. Pominięcie procedury rejestracyjnej oraz prowadzenie firmy w 1 dzień zachęca coraz większą grupę osób do otworzenia biznesu.

Zakup gotowej spółki:
- pozwala ominąć konieczność wypełniania wniosków oraz dokumentów rejestracyjnych
- ogranicza wizyty w urzędach i sądach
- pozwala cieszyć się w pełni gotowym podmiotem
- umożliwia prowadzenie firmy następnego dnia po dokonaniu zakupu

Czy w spółce z o.o. musi być kasa?

Jeśli chodzi o ustawę o rachunkowości ustala ona następujące obowiązki w zakresie obrotu gotówkowego:
1. Księgi rachunkowe można uznać za prowadzone na bieżąco jeśli wpłaty i wypłaty gotówką ujmowane są w tym samym dniu.
2. Jeśli prowadzimy kasę dla operacji gotówkowych, mamy obowiązek prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w tym zakresie.
3. Ostatniego dnia roku obrotowego mamy obowiązek drogą spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację środków w kasie.

Zdolność prawna spółki osobowej

Działalność spółki osobowej opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami i ich osobistym zaangażowaniu. Jest przy tym strukturą odrębną od wspólników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i wręcz przeciwnie być pozywana. Źródłem ustawowym przyznania jednostkom gospodarczym zdolności prawnej jest artykuł 8, 1 KSH.

Strony