AKT NOTARIALNY - spółki

Zapraszamy na naszą stronę główną!

Akt notarialny to forma dokumentów będących potwierdzeniem wykonania określonej czynności prawnej. Sporządzany jest wtedy, gdy wymaga tego prawo lub strony dokonujące czynności prawnej. Oryginał są przechowywane tylko i wyłącznie w kancelarii. Strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego. Jednak są one tak samo ważne jak oryginał. Wypis podpisywany jest przez notariusza i dodatkowo przybija on pieczątkę. Jeżeli wypis jest większy niż jeden arkusz, to wtedy musi być on połączony, ponumerowany i spojony pieczęcią.

KIEDY AKT NOTARIALNY MUSI BYĆ SPORZĄDZONY - DOKUMENTY:
- umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości,
- umowa przenosząca własność,
- umowa mająca na celu przedłużenie wieczystego użytkowania,
- umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego,
- umowa przenosząca prawo wieczyste,
- umowa w przypadku darowizny,
- umowa o dział spadku, jeśli w jego skład wchodzi nieruchomość,
- zrzeczenie się przez spadkobiercę dziedziczenia,
- uchylenie powyższego zrzeczenia,
- umowa spółki komandytowej, z o.o.,
- statut spółki komandytowo - akcyjnej, akcyjnej,
- umowa zbycia spółdzielczego prawa do lokalu,
- istnieje także możliwość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.