Zdolność prawna spółki osobowej

Działalność spółki osobowej opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami i ich osobistym zaangażowaniu. Jest przy tym strukturą odrębną od wspólników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i wręcz przeciwnie być pozywana. Źródłem ustawowym przyznania jednostkom gospodarczym zdolności prawnej jest artykuł 8, 1 KSH.

Przyznanie spółce osobowej zdolności sądowej i procesowej skutkuje tym, że wyrok wydany przeciwko takiej działalności nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej przeciwko wspólnikom oraz, że wyrok, który zapadł przeciwko wspólnikowi nie ma osądu przeciwko jednostce gospodarczej. Spółka osobowa jest odrębnym podmiotem od jej wspólników, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, która nie ma własnej podmiotowości i występuje w obrocie, w tym także w procesie, poprzez pracowników takiej działalności.

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.