Zadania rady nadzorczej

Rada nadzorcza to jeden z obowiązkowych organów spółki akcyjnej oraz nieobowiązkowy organ tworzony w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako jeden z organów ma wiele zadań do których zalicza się poniżej wymienione:

- badanie słuszności podejmowanych decyzji przez zarząd,
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
- sprawdzanie danych z rachunku zysków i strat oraz bilansu, a także porównywanie ich z księgami rachunkowymi,
- zatwierdzanie rocznych planów działania spółki,
- kontrolowanie sprawozdań zarządu w zakresie podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z tej kontroli,
- zawieszanie poszczególnych członków lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do wykonywani zadań w zastępstwie członków zarządu,
- nabywanie nieruchomości lub też ich udziałów oraz ich zbyt,
- wyrażanie zgody na udział w innych fundacjach, spółkach które wymagają wniesienia kapitału ponad 10%,
- reprezentowanie spółki w razie sprzeczności interesów lub w umowach spółki z członkami zarządu,
- wyrażanie swojej opinii w sprawie sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych.

Zadań rady nadzorczej jest bardzo wiele. a każde z nich ma dużą wartość. Więcej o zadaniach i prawach poszczególnych organów spółek kapitałowych w następnych postach.